شيوه هاي مقابله با امواج تلفن همراه

همان طور كه مي‌دانيد، گوشي‌هاي تلفن همراه به شبكه اپراتور متصل هستند، به همين دليل همواره در حال ارسال و دريافت سيگنال‌هاي ارتباطي‌اند. ارسال

ادامه