بین عقل و دلتان مانده اید؟

عاشق شدن خیلی بیشتر از آنکه یک پدیده مرموز و پیچیده باشد، یک تصادف است. شما کسی را می بینید، از او خوشتان می

ادامه