روز خواستگاری چی بپرسیم؟

از اختلاف نظرها نترسید طی جلساتی که باهم صحبت می‌کنید، حتما اختلاف نظراتی دارید که طبیعی‌ترین اتفاق میان شماست. بنابراین اگر طی پرسش و

ادامه